การดำเนินการระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 3/2563

วันเริ่มอนุมัติการลงทะเบียน

05 มี.ค. 2564
       หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการ อนุมัติการลงทะเบียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาแก่นิสิต

05 มี.ค. 2564 - 07 มิ.ย. 2564
       อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามและให้คำปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการหรือการใช้ชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและทัศนคติตามที่ระบุไว้ใน Expected learning outcomes และ Program learning outcomes ตามี่หลักสูตรกำหนด

สรุปการให้คำปรึกษา

15 พ.ค. 2564 - 07 มิ.ย. 2564
       อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

ปฏิทินการศึกษา

/   
รายการ วันที่เริ่มต้น วันสุดท้าย
จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน 08 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564
ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน 22 ก.พ. 2564 05 มี.ค. 2564
จัดทำรูปเล่มตารางเรียน 08 มี.ค. 2564 08 มิ.ย. 2564
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน 09 เม.ย. 2564 09 เม.ย. 2564
กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ) 05 เม.ย. 2564 12 เม.ย. 2564
ช่วงการลงทะเบียนเรียน 19 มี.ค. 2564 02 เม.ย. 2564
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 1 19 มี.ค. 2564 02 เม.ย. 2564
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 2 19 มี.ค. 2564 02 เม.ย. 2564
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 3 19 มี.ค. 2564 02 เม.ย. 2564
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 4 19 มี.ค. 2564 02 เม.ย. 2564
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ 19 มี.ค. 2564 02 เม.ย. 2564
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 05 เม.ย. 2564 12 เม.ย. 2564
ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line) 05 เม.ย. 2564 12 เม.ย. 2564
ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line) 05 เม.ย. 2564 12 เม.ย. 2564
ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line) 05 เม.ย. 2564 12 เม.ย. 2564
ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ 16 เม.ย. 2564 14 พ.ค. 2564
ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่ 05 เม.ย. 2564 12 เม.ย. 2564
ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 05 เม.ย. 2564 12 เม.ย. 2564
วันชำระเงินปกติ 16 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564
เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 16 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564
ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ) 16 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564
ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ 05 เม.ย. 2564 12 เม.ย. 2564
ช่วงการประเมินผู้สอนโดยนิสิต 05 เม.ย. 2564 28 มิ.ย. 2564
วันเปิดภาคการศึกษา 05 เม.ย. 2564 05 เม.ย. 2564
วันปิดภาคการศึกษา 07 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2564
ช่วงวันสอบปลายภาค 29 พ.ค. 2564 06 มิ.ย. 2564
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 1 26 เม.ย. 2564 10 พ.ค. 2564
ช่วงประกาศต่างๆ 01 ม.ค. 2563 30 ธ.ค. 2564
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 04 พ.ค. 2564 04 พ.ค. 2564
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 31 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 05 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 05 เม.ย. 2564 04 พ.ค. 2564
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 25 มิ.ย. 2564 25 มิ.ย. 2564
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ 30 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
วันสำเร็จการศึกษา 07 มิ.ย. 2564 07 มิ.ย. 2564
วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน 05 เม.ย. 2564 05 เม.ย. 2564
วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 02 เม.ย. 2564 02 เม.ย. 2564
วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 06 ส.ค. 2564 06 ส.ค. 2564
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P 04 มิ.ย. 2564 04 มิ.ย. 2564