ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ: โปรดใช้ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
ที่ใช้สำหรับเข้าระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์. 055 968310 ,055 968311
หมายเหตุ: ระบบนี้ใช้สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป