ข้อมูลสถานภาพนิสิตปัจจุบัน

รวมทั้งหมดทุกกลุ่ม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มสังคมศาสตร์

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา ต่อจำนวนรับเข้าศึกษา