การดำเนินการระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2/2563

วันเริ่มอนุมัติการลงทะเบียน

16 ต.ค. 2563
       หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการ อนุมัติการลงทะเบียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาแก่นิสิต

16 ต.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2564
       อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามและให้คำปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการหรือการใช้ชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและทัศนคติตามที่ระบุไว้ใน Expected learning outcomes และ Program learning outcomes ตามี่หลักสูตรกำหนด

สรุปการให้คำปรึกษา

27 ก.พ. 2564 - 29 มี.ค. 2564
       อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

ปฏิทินการศึกษา

/   
รายการ วันที่เริ่มต้น วันสุดท้าย
จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน 01 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน 01 ต.ค. 2563 30 ต.ค. 2563
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน 30 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563
กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ) 23 พ.ย. 2563 08 ธ.ค. 2563
ช่วงการลงทะเบียนเรียน 06 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 1 16 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 2 12 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2563
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 3 09 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2563
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 4 06 พ.ย. 2563 09 พ.ย. 2563
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ 06 พ.ย. 2563 09 พ.ย. 2563
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 23 พ.ย. 2563 08 ธ.ค. 2563
ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line) 27 พ.ย. 2563 08 ธ.ค. 2563
ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line) 27 พ.ย. 2563 08 ธ.ค. 2563
ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line) 27 พ.ย. 2563 08 ธ.ค. 2563
ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ 09 ธ.ค. 2563 12 ก.พ. 2564
ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่ 27 พ.ย. 2563 08 ธ.ค. 2563
ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 27 พ.ย. 2563 08 ธ.ค. 2563
วันชำระเงินปกติ 09 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 09 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ) 09 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ 06 พ.ย. 2563 08 ธ.ค. 2563
ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต 23 พ.ย. 2563 19 เม.ย. 2564
วันเปิดภาคการศึกษา 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563
วันปิดภาคการศึกษา 29 มี.ค. 2564 06 เม.ย. 2564
ช่วงวันสอบกลางภาค 09 ม.ค. 2564 17 ม.ค. 2564
ช่วงวันสอบปลายภาค 13 มี.ค. 2564 28 มี.ค. 2564
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 1 08 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 2 01 ก.พ. 2564 15 ก.พ. 2564
ช่วงประกาศต่างๆ 01 ม.ค. 2563 30 ธ.ค. 2564
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 22 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 15 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 16 ต.ค. 2563 06 พ.ย. 2563
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 23 พ.ย. 2563 22 ธ.ค. 2563
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 23 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ 28 เม.ย. 2564 28 เม.ย. 2564
วันสำเร็จการศึกษา 29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563
วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 20 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 04 มิ.ย. 2564 04 มิ.ย. 2564
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564