การดำเนินการระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 1/2565

วันเริ่มอนุมัติการลงทะเบียน

09 พ.ค. 2565
       หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการ อนุมัติการลงทะเบียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาแก่นิสิต