คู่มือการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับย่อ)

การอนุมัติการลงทะเบียน

1. เข้าถึงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ https://advisors.nu.ac.th จากนั้นคลิกเมนู "เข้าระบบ"

หน้าแรกระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

2. ระบุ "ชื่อผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ที่ใช้สำหรับเข้าระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) และคลิกปุ่ม "เข้าระบบ"

หน้าสำหรับการ Login

3. เมื่อเข้าสู่ระบบให้เลือกเมนู "อนุมัติการลงทะเบียน"

 • ให้คลิกปุ่ม เพื่ออนุมัติการลงทะเบียน นิสิตจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้เมื่อปุ่มเปลี่ยนเป็นปุ่ม
  (กรณีที่อนุมัติการลงทะเบียนภายหลังช่วงวันที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อคลิกปุ่ม ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นปุ่ม )
หน้าสำหรับการอนุมัติการลงทะเบียน
 • กรณีนิสิตมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 อาจารย์ที่ปรึกษาจำเป็นต้องให้คำปรึกษาแก่นิสิต โดยเมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะให้อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกการให้คำปรึกษา คลิกปุ่ม "บันทึกการให้คำปรึกษา" จะปรากฏหน้าจอสำหรับการบันทึกรายละเอียดการให้คำปรึกษา

 • หน้าแจ้งเตือนให้บันทึกการให้คำปรึกษา
 • ให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุ ประเด็นการให้คำปรึกษา รายละเอียดประเด็นการให้คำปรึกษา รายละเอียดวิธีดำเนินการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถระบุข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร หากอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าประเด็นปัญหานี้ควรให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีร่วมในการแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึกการให้คำปรึกษา"

 • หน้าแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

การบันทึกการให้คำปรึกษา

1. คลิกเลือกเมนู "บันทึกการให้คำปรึกษา" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ที่รายชื่อนิสิตที่ต้องการบันทึกการให้คำปรึกษา

หน้ารายชื่อนิสิตในที่ปรึกษาสำหรับบันทึกการให้คำปรึกษา

2. ด้านการให้คำปรึกษาประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการลงทะเบียน การเรียน ทุนการศึกษา สังคม อื่น ๆ จากนั้นคลิกปุ่ม "เลือก" ด้านที่ต้องการบันทึก


หน้ารายด้านปัญหาสำหรับการบันทึกการให้คำปรึกษา

3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุ ประเด็นการให้คำปรึกษา รายละเอียดประเด็นการให้คำปรึกษา รายละเอียดวิธีดำเนินการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถระบุข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร หากอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าประเด็นปัญหานี้ควรให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีร่วมในการแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึกการให้คำปรึกษา"

หน้าแบบฟอร์มสำหรับบันทึกรายละเอียดการให้คำปรึกษา

ประวัติการให้คำปรึกษา

1. รายงานตามด้านคำปรึกษา

 • เลือกเมนู "ประวัติการให้คำปรึกษา > รายงานตามด้านคำปรึกษา" และคลิกปุ่ม "รายละเอียด" ที่ชื่อนิสิตที่ต้องดูประวัติการให้คำปรึกษา
หน้ารายการประวัติการบันทึกการให้คำปรึกษาตามด้านคำปรึกษา
 • ระบบจะแสดงหน้าแสดงรายละเอียดประวัติการบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาคลิกปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้ทำการแก้่ไข หรือคลิกปุ่ม "ลบข้อมูล" หากต้องการลบข้อมูลประวัติบันทึกการให้คำปรึกษา
หน้าแบบฟอร์มสำหรับการแก้ไขประวัติบันทึกการให้คำปรึกษา

2. รายงานตามรายชื่อนิสิต

 • เลือกเมนู "ประวัติการให้คำปรึกษา > รายงานตามด้านคำปรึกษา" และคลิกปุ่ม "รายละเอียด" ที่ชื่อนิสิตที่ต้องดูประวัติการให้คำปรึกษา
หน้ารายการประวัติการบันทึกการให้คำปรึกษาตามรายชื่อนิสิต
 • หน้าแสดงรายละเอียดประวัติการบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษา
หน้าแสดงรายการด้านปัญหาของนิสิตรายบุคคล
 • คลิกปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้ทำการแก้่ไขหรือคลิกปุ่ม "ลบข้อมูล" หากต้องการลบข้อมูลประวัติบันทึกการให้คำปรึกษา
หน้าแบบฟอร์มการแก้ไขรายดละเอียดบันทึกการให้คำปรึกษา

พิมพ์ประวัติการให้คำปรึกษา

1. เลือกเมนู "พิมพ์ประวัติการให้คำปรึกษา" จากนั้นระบุภาคเรียนที่ต้องการพิมพ์รายงานและกดปุ่ม "ตกลง"

หน้าพิมพ์ประวัติการให้คำปรึกษา

2. ระบจะแสดงรายงานประวัติการบันทึกการให้คำปรึกษาที่ผู้ใช้งานได้ทำการบันทึกไว้

หน้าพิมพ์รายงานประวัติบันทึกการให้คำปรึกษา