การดำเนินการระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 1/2565

วันเริ่มอนุมัติการลงทะเบียน

09 พ.ค. 2565
       หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการ อนุมัติการลงทะเบียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาแก่นิสิต

09 พ.ค. 2565 - 24 ต.ค. 2565
       อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามและให้คำปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการหรือการใช้ชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและทัศนคติตามที่ระบุไว้ใน Expected learning outcomes และ Program learning outcomes ตามี่หลักสูตรกำหนด

สรุปการให้คำปรึกษา

24 ก.ย. 2565 - 24 ต.ค. 2565
       อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

ปฏิทินการศึกษา

/   
รายการ วันที่เริ่มต้น วันสุดท้าย
ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน-เปลี่ยนกลุ่ม
{เฉพาะวันทำการ}
20 มิ.ย. 2565 04 ก.ค. 2565
ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน 02 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565
จัดทำรูปเล่มตารางเรียน 01 มิ.ย. 2565 01 มิ.ย. 2565
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน 27 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565
วันรายงานตัวนิสิตใหม่ 15 มิ.ย. 2565 16 มิ.ย. 2565
โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 17 มิ.ย. 2565 19 มิ.ย. 2565
วันเปิดหอพัก 15 มิ.ย. 2565 16 มิ.ย. 2565
วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1) 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565
จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565
จัดตารางเรียนรายวิชาพื้นฐาน 01 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565
ช่วงการลงทะเบียนเรียน 03 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 1 13 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 2 09 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 3 06 มิ.ย. 2565 09 มิ.ย. 2565
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 4 03 มิ.ย. 2565 06 มิ.ย. 2565
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ 03 มิ.ย. 2565 06 มิ.ย. 2565
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 20 มิ.ย. 2565 04 ก.ค. 2565
ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line) 20 มิ.ย. 2565 04 ก.ค. 2565
ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line) 20 มิ.ย. 2565 04 ก.ค. 2565
ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line) 20 มิ.ย. 2565 04 ก.ค. 2565
ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ 05 ก.ค. 2565 09 ก.ย. 2565
ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่ 24 มิ.ย. 2565 04 ก.ค. 2565
ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 24 มิ.ย. 2565 04 ก.ค. 2565
วันชำระเงินปกติ 05 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 05 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ) 05 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ 03 มิ.ย. 2565 04 ก.ค. 2565
ช่วงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต 14 ส.ค. 2565 23 ต.ค. 2565
วันเปิดภาคการศึกษา 20 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565
วันปิดภาคการศึกษา 24 ต.ค. 2565 20 พ.ย. 2565
ช่วงวันสอบกลางภาค 06 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2565
ช่วงวันสอบปลายภาค 08 ต.ค. 2565 23 ต.ค. 2565
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 1 04 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 2 29 ส.ค. 2565 12 ก.ย. 2565
ช่วงประกาศต่างๆ 01 มิ.ย. 2565 30 ธ.ค. 2565
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 10 ต.ค. 2565 10 ต.ค. 2565
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 09 พ.ค. 2565 03 มิ.ย. 2565
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 20 มิ.ย. 2565 19 ก.ค. 2565
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 14 พ.ย. 2565 14 พ.ย. 2565
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ 17 พ.ย. 2565 17 พ.ย. 2565
วันสำเร็จการศึกษา 25 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565
วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน 20 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565
วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 17 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565
วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 26 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2565
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P 21 ต.ค. 2565 21 ต.ค. 2565
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร 20 มิ.ย. 2565 19 ก.ค. 2565